Khalake Chodar Moja khala ke chudlam

                                                     …